Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Společnost B2 Kapital Czech Republic (dále jen „B2“ nebo „společnost B2“), se sídlem na adrese Praha – Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČO 04191536, která se zabývá odkupem pohledávek a vymáháním závazků, zpracovává osobní údaje týkající se vaší osoby. Ochraně vašich osobních údajů přikládáme velký význam. Zavazujeme se proto věnovat veškerou pozornost plnění požadavků právních předpisů o ochraně osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vyjadřuje naše zásady ochrany vašich osobních údajů, se kterými nakládáme. Jinými slovy, v tomto dokumentu se můžete seznámit s tím, jakým způsobem shromaždujeme vaše osobní údaje, jaký druh osobních údajů zpracováváme, proč je zpracováváme, jak je používáme a uchováváme, komu je zpřístupňujeme a proč.

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

Údaje jsou osobními údaji, pokud se týkají identifikované nebo alespoň identifikovatelné osoby; osoba je identifikovatelná, pokud lze bez nadměrného úsilí získat další údaje, které ji identifikují.

KDO VLASTNÍ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME?

Společnost B2 zpracovává osobní údaje osob, které jsou s námi ve smluvním vztahu (např. na základě dohody o postoupení, na jejímž základě se společnost B2 stala novým věřitelem), případně s námi mají v blízké době smluvní vztah uzavřít, a dále údaje osob, které navštíví internetové stránky společnosti B2 nebo naše provozovny nebo s námi komunikují prostřednictvím telefonického centra. Mezi tyto kategorie osob patří dlužníci, kupující, uchazeči, externí dodavatelé a zaměstnanci. B2 rovněž zpracovává osobní údaje týkající se právních a/nebo jiných zástupců osob, se kterými uzavřela nebo má v blízké době uzavřít právní vztah. Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, jsou „subjekty údajů“. Společnost B2 může výjimečně zpracovávat také údaje týkající se osob, jejichž osobní údaje poskytnou osoby, s nimiž máme uzavřen smluvní vztah; v takovém případě musí kroky směřující k informování osob dotčených obsahem tohoto oznámení o zpracování osobních údajů učinit osoba, která informace poskytla.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

V plném souladu s platnými právními předpisy je společnost B2 oprávněna shromažďovat vaše údaje:

 • Od finančních a bankovních ústavů, se kterými jste uzavřeli úvěrové smlouvy a které společnosti B2 postupují svá práva vyplývající z pohledávek.
 • Přímo od vás, nebo v některých případech od jiných osob, které prokáží oprávněný zájem v souvislosti se smlouvou, ve vztahu k níž vykonáváme činnost v oblasti vymáhání pohledávek.
 • Od osob oprávněných komunikovat s námi vaším jménem.
 • Od veřejných institucí a úřadů či jiných osob nebo subjektů, které poskytují služby veřejného zájmu (např. notář).
 • Z publikací a databází, které jsou veřejně dostupné, nebo na základě smluvního vztahu (vnější zdroje), aby údaje, které o vás vedeme, byly vždy aktuální, nebo abychom mohli provést posouzení vymahatelnosti pohledávky. Vnějšími zdroji rozumíme: veřejné instituce a úřady, veřejné rejstříky, elektronické databáze, informace dostupné na sociálních médiích a internetu, případně pověřené třetí osoby disponující uvedenými informacemi.
 • Navštívíte-li internetové stránky B2, jsou automaticky vytvářeny záznamy o vaší návštěvě. Tyto záznamy obvykle zahrnují IP adresu, počet návštěv, webovou stránku, z níž jste přihlášeni, a další údaje. Více informací naleznete v zásadách používání souborů cookie: http://www.b2kapital.cz

Shromažďujeme-li o vás informace z jiných zdrojů, jedná se o veřejně dostupné zdroje (stránky na sociálních médiích, veřejné rejstříky) nebo zdroje zpřístupněné třetími osobami. I v těchto případech bereme v potaz vaše práva. Může se jednat např. o tyto situace:

 • Nemůžeme vás kontaktovat a musíme aktualizovat vaše osobní údaje, abychom zajistili jejich správnost.
 • Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom zabránili podvodům a legalizaci výnosů z trestné činnosti, nebo existují zákonné požadavky na shromažďování určitých údajů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje, které o vás zpracováváme, mohou být následující:

 • Identifikační údaje, například: jméno, datum narození, státní příslušnost, osobní identifikační číslo (PIN), údaje zapsané v dokladech totožnosti, místo narození, adresa trvalého a přechodného bydliště.
 • Kontaktní údaje jako např. korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Údaje o vaší finanční situaci, případně profesním postavení, jako např. zaměstnání/profese, povaha vaší činnosti, zastávaná veřejná funkce, obchodní firma zaměstnavatele, příjem, druh příjmu, zdroj nebo zdroje příjmů, bankovní účet, údaje o nemovitostech a jiném majetku ve vašem vlastnictví, údaje o stávajících závazcích (např. druh závazku, hodnota, úrok, měna, náklady), informace o stavu vymáhání pohledávek (např. splátkový kalendář, náklady, záznamy o zůstatcích).
 • Podpis.
 • Údaje z videozáznamu, pokud navštívíte provozovny společnosti B2, a záznamu pořízeného telefonickým centrem, v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů.
 • Údaje týkající se jiných subjektů údajů, které jsou účastníky smlouvy, z níž vychází pohledávka společnosti B2 (např. ručitelé, dědicové, manželka nebo manžel).
 • Údaje o správních nebo soudních řízeních, jejichž jste účastníkem, pokud se týkají pohledávek vlastněných nebo spravovaných společností B2 a/nebo mohou ovlivnit inkaso takových pohledávek (např. vymáhání, osobní bankrot, jiná soudní řízení, stanovení nebo ochrana našich práv v soudním řízení); tyto údaje mohou být následujícího druhu: úřední informace týkající se podvodného/potenciálně podvodného jednání, úřední informace týkající se trestního stíhání a/nebo odsouzení v trestních věcech týkající se např. korupce, úplatkářství, finanční kriminality, jiných podvodů, legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Informace obsažené v dokladech o veškerých interakcích mezi vámi a společností B2 v podobě korespondence nebo komunikace mezi vámi a naší společností.
 • Osobní údaje, které jste nám poskytli, abychom mohli uzpůsobit řešení splácení závazků vašim individuálním okolnostem, zájmům a právům a schopnosti splácet dluh.
 • Další osobní údaje uvedené nebo obsažené v původní smlouvě nebo v dokumentaci týkající se dluhu nebo záruky, která je předmětem námi spravovaných pohledávek (např. dokumentace v soudním spise v rámci řízení o výkonu rozhodnutí, dokumentace z úvěrového spisu poskytnutého postupitelem).
 • Jakékoli další informace získané zpracováním osobních údajů společností B2, které jsou nezbytné pro níže uvedené účely při výkonu podnikatelské činnosti, např. segmentace portfolia spravovaných pohledávek nebo jedinečný identifikátor, který společnost B2 interně přiděluje každému dlužníkovi.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost B2 zpracovává vaše údaje pouze v rozsahu, v jakém se tyto údaje týkají postupu vymáhání pohledávky nebo mohou toto vymáhání ovlivnit, a v souvislosti se stanovením, výkonem nebo ochranou nároků společnosti B2 v soudním řízení nebo stanovením, výkonem či ochranou práv věřitelů, které zastupujeme. Účely zpracování osobních údajů se v této souvislosti týkají zejména vymáhání dluhu a zahrnují:

 • Analýzu vaší finanční situace a zdrojů příjmů, abychom mohli stanovit podmínky splácení závazků, které budou odpovídat vaší individuální situaci.
 • Komunikaci s vámi a řádnou identifikaci subjektů údajů.
 • Uskutečnění nezbytných právních a soudních kroků při vymáhání pohledávek (např. řízení o výkonu rozhodnutí, osobní bankrot, vstup do jiných soudních řízení, stanovení nebo ochrana našich práv v soudním řízení) a nalezení řešení, která budou vhodná pro všechny zúčastněné strany, a povedou k vypořádání nesplacených závazků.
 • Zpracování a řešení vašich dotazů, stížností a požadavků.
 • Posouzení možnosti uzavřít smluvní vztah nebo transakci (např. analýza expozice rizikům při uzavírání kupní smlouvy, smlouvy o postoupení nebo při účasti na aukci), včetně kontrolních opatření ke zjišťování, předcházení a boji s legalizací výnosů z trestné činnosti, financováním terorismu a podvody.
 • Statistickou analýzu pro posouzení činnosti společnosti a portfolia spravovaných pohledávek, jakož i nutnosti zlepšit metodiku vymáhání.
 • Odpovědi na požadavky veřejných orgánů nebo plnění požadavků právních předpisů vztahujících se na společnost B2.
 • Výkazy předkládané příslušným orgánům podle právních předpisů a pro finanční a účetní účely a ekonomické nebo finanční a administrativní účely v rámci společnosti B2.

JAKÝ JE PRÁVNÍ DŮVOD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 • Plnění právních povinností vztahujících se na společnost B2 nebo veřejný zájem (např. právní předpisy o ochraně spotřebitele, občanské právo, daňové a účetní zákony, právní předpisy o předcházení a boji s legalizací výnosů trestné činnosti a financováním terorismu).
 • Plnění smlouvy, jejímž jste účastníkem, a která je důvodem pohledávky, ve vztahu k níž je společnost B2 v postavení věřitele.
 • Na vaši žádost, provedení kroků a činností nezbytných k uzavření kupní smlouvy se společností B2.
 • Oprávněný zájem společnosti B2 a jejích spřízněných společností, jejichž jménem B2 poskytuje služby, např.:
  • Odborná pomoc při řízení společnosti z hlediska efektivity, ziskovosti a bezpečnosti všech zúčastněných stran a posouzení možnosti uzavřít smluvní vztah, například centralizace operací nákupu portfolií správou databáze, provádění statistické analýzy portfolia pohledávek a efektivity vykonávaných aktivit, analýza a zmírňování rizik, jimž může být společnost vystavena – finanční rizika a/nebo reputační riziko, plánování a rozvoj obchodní strategie, rozvoj a zdokonalování metodik vymáhání.
  • Předcházení podvodům a ochrana majetku, jakož i zajištění vysoké úrovně bezpečnosti informací a fyzického zabezpečení.
  • Stanovení a/nebo výkon nebo ochrana práv společnosti v soudním řízení.
 • Váš souhlas v určitých situacích, kdy nám byl tento souhlas udělen.

JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

Zpracování osobních údajů znamená provádění úkonů jako např. shromažďování, registrace, uspořádání, strukturování, ukládání, upravování/aktualizace, vyhledávání, nahlížení, používání, předávání, seřazování, zpřístupňování, sdílení, omezování, mazání, likvidace a archivace osobních údajů k naplnění výše uvedených účelů:

 • Pro stanovení výše úhrady a vyhodnocení a prognózování pohledávek používáme nástroje, které nejsou plně automatizované (je nutný lidský zásah). Při této činnosti vycházíme z informací, které jste nám poskytli přímo nebo nám byly poskytnuty původním věřitelem, a dále z informací získaných z volně dostupných veřejných zdrojů (internet, sociální sítě, veřejné databáze, publikace a oficiální veřejně dostupné informace vydávané veřejnými orgány a oficiální databáze o subjektech a osobách, na něž se vztahují mezinárodní sankce). Díky těmto informacím můžeme pro obě strany zvolit optimální způsob vymáhání pohledávky, zejména pokud je nutné zahájit řízení o výkonu rozhodnutí nebo posoudit možnost společnosti uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o postoupení.
 • Dodržujeme právní povinnosti včetně podávání zpráv, které vyplývají z vnitrostátních a evropských předpisů (např. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnosti vyplývající z daňových nebo účetních předpisů). Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je povinné.
 • V případě, že vás nemůžeme kontaktovat, abychom dodrželi zásadu správnosti údajů, učiníme vše pro to, aby vaše osobní údaje byly vždy aktuální na základě informací získaných z oficiálních zdrojů (např. obchodní rejstřík, soudní portál, úřední informace veřejného zájmu vydané veřejnými orgány) nebo z bezplatných či soukromých nebo veřejných zdrojů (internet, sociální sítě, veřejné databáze, databáze poskytnuté smluvními partnery společnosti).
 • Vaše údaje používáme k výkonu funkčních činností při vymáhání aktiv souvisejících s majetkem, jímž jsou zajištěny naše pohledávky.
 • Vaše údaje používáme rovněž k provádění interní statistické analýzy při hodnocení efektivity a zlepšování metodik vymáhání pohledávek.
 • Zpracováváme a analyzujeme vaše stížnosti, žádosti o uplatnění vašich práv na ochranu soukromí a jakékoli jiné požadavky, které nám předložíte.
 • Informujeme vás o stavu vašich závazků, o stavu probíhajících právních řízení, která se týkají vašich závazků, a o jakýchkoli údajích a informacích, které vás zajímají v souvislosti s postupem vymáhání pohledávek.
 • Nacházíme příležitosti ke zlepšování našich služeb, abychom vám mohli poskytovat lepší služby a řešení odpovídající vašim individuálním potřebám a situaci.

JSOU VAŠE ÚDAJE U SPOLEČNOSTI B2 V BEZPEČÍ?

Společnost B2 považuje zabezpečení vašich osobních údajů za velmi důležité a v tomto ohledu dbá na přijímání a pravidelný přezkum organizačních a technických bezpečnostních opatření, jejichž cílem je chránit vaše údaje před neoprávněným přístupem, upravováním, zpřístupňováním nebo zničením. Přístup k vašim osobním údajům umožňujeme pouze osobám pověřeným společností B2 na základě vhodného posouzení a předchozího převzetí povinností spojených se zachováním důvěrnosti.

KDO JSOU PŘÍJEMCI VAŠICH ÚDAJŮ?

Společnost B2 je v rámci běžné obchodní činnosti oprávněna předávat vaše údaje jiným osobám nebo subjektům za účelem dosažení účelů, pro něž zpracováváme osobní údaje, které jste nám přímo předali nebo jsme je získali z jiných zdrojů. Společnost B2 je také oprávněna využívat nebo zpřístupňovat osobní údaje, pokud má právní povinnost tak učinit nebo je-li to přípustné podle právních předpisů.

Následuje několik příkladů situací, kdy je společnost B2 oprávněna předávat vaše osobní údaje:

 • Jsme oprávněni poskytovat údaje věřitelům, od nichž společnost B2 nabyla pohledávky.
 • V koncernu B2Holding, do něhož společnost B2 patří, můžeme vaše osobní údaje předávat jiným dceřiným společnostem nebo společnostem v zemích, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru. Vaše osobní údaje mohou být předány i do země, která není členem Evropského hospodářského prostoru, jestliže Evropská komise nerozhodla o odpovídající ochraně, např.: do Srbska a Bosny a Hercegoviny. Společnost minimalizuje rizika spojená s předáváním vašich osobních údajů do státu, který nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, přijetím vhodných záruk ve formě uzavření Smlouvy o předávání údajů se standardními smluvními ustanoveními pro předávání osobních údajů ze Společenství do třetích zemí, jejíž kopii můžete obdržet, budete-li kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na níže uvedeném kontaktním místě.
 • Našim smluvním partnerům – jsme oprávněni předávat vaše osobní údaje našim partnerům za účelem zkvalitňování služeb vymáhání pohledávek.
 • Nabyvatelům práv k pohledávkám – vaše osobní údaje jsme oprávněni předávat jiným fyzickým nebo právnickým osobám, kterým společnost B2 postupuje své pohledávky.
 • Dozorovým úřadům – pokud to je nutné v rámci našeho pověření nebo podle vnitrostátního nebo evropského práva, můžeme sdělit vaše osobní údaje nebo údaje o transakcích, aniž by bylo nutné vás o tom informovat.
 • Jiným veřejným orgánům – vaše osobní údaje jsme oprávněni poskytnout v reakci na určité právní požadavky, nebo je poskytnout třetím stranám, které prokáží oprávněný zájem (např. notář, soud).
 • Předání na vaši žádost – mohou nastat situace, kdy nás požádáte, abychom vaše údaje předali zástupci nebo zmocněnci jednajícímu vaším jménem a na váš účet (např. finanční poradci, právníci, zprostředkovatelé).
 • Předání jiným třetím osobám – vaše osobní údaje jsme oprávněni předávat jiným subjektům mimo náš koncern, které nejsou veřejnými subjekty, například:
  • Poskytovatelům, kteří nám pomáhají zlepšovat naše služby nebo vyvíjet, zavádět nebo spravovat naše obchodní systémy, infrastrukturu nebo provozní postupy (např. auditoři, poradci, analytici, poskytovatelé účetních služeb atd.)
  • Dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti údržby a podpory, díky nimž můžeme provozovat své služby vymáhání pohledávek za optimálních a bezpečných podmínek. Například: prodejcům, kteří vyvíjejí, zavádějí nebo spravují počítačové aplikace a infrastrukturu, archivačním společnostem, poskytovatelům kurýrních a poštovních služeb doručujícím různá oznámení, tiskařským firmám, společnostem, které spravují bezpečnostní systémy zavedené za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti vašich údajů atd.
  • Dodavatelům, kteří nám poskytují pomoc při vedení právních řízení, jako jsou řízení o výkonu rozhodnutí, insolvenční řízení nebo jiné postupy vymáhání pohledávek (např. právníkům, odhadcům, poradenským firmám, znalcům v oblasti nemovitostí, účetním, realitním kancelářím, partnerům zajišťujícím péči o nemovitosti za účelem optimalizace hodnoty zajištění spravovaných pohledávek).

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME A ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost B2 bude vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro účely zpracování, která se může lišit v závislosti na účelu, k němuž jsou údaje využívány. Společnost B2 tak bude vaše údaje zpracovávat během celého procesu vymáhání pohledávek a uchovávat je po dobu pěti let od okamžiku převedení závazku na jiného věřitele a/nebo vymožení celé pohledávky, nestanoví-li zákon jinak. Bude-li pohledávka vyrovnána poté, co proběhlo řízení o výkonu rozhodnutí, budou osobní údaje uchovávány po dobu nejméně 10 let, nestanoví-li zákon jinak. V případě údajů zpracovávaných pro potřeby účetnictví budou vaše údaje uchovávány v souladu s právními předpisy o účetnictví po dobu nejméně 11 let. Doba uchovávání údajů z videozáznamu v případě vaší návštěvy v provozovnách společnosti B2 a záznamů telefonických hovorů z call centra je 90 dní.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Při dodržení podmínek stanovených platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů můžete kdykoli uplatnit následující práva:

 • Právo být informován – máte právo na informace, v jehož rámci můžete kdykoli požadovat informace a podrobné údaje o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje; tyto informace vám sdělíme ústně nebo písemně prostřednictvím vámi požadovaných kanálů.
 • Právo na přístup k vašim údajům – jste oprávněni kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, jimiž společnost B2 disponuje; v takovém případě vás budeme informovat o zpracování vašich osobních údajů, tj. potvrdíme, zda jsou vaše osobní údaje společností B2 zpracovávány či nikoli, na jakém základě, a jaké jsou podmínky tohoto zpracování.
 • Právo na opravu údajů – můžete nás kdykoli požádat o opravu vašich osobních údajů, včetně vyplnění doplňujícího výkazu, aby námi vedené údaje o vaší osobě byly vždy aktuální, správné a přesné.
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů – z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti B2 provádět zpracování ve veřejném zájmu.
 • Právo na omezení údajů – máte právo požádat o omezení zpracování v následujících situacích: (i) zpochybnili jste správnost vašich osobních údajů, které zpracováváme, a po dobu nezbytnou k ověření jejich správnosti tak budou vaše údaje zpracovávány v omezeném rozsahu, (ii) zpracování vašich osobních údajů bylo shledáno neoprávněným a odmítli jste vymazání údajů; namísto toho jste požádali o omezení zpracování, (iii) odmítáte zpracování vašich osobních údajů, a po dobu ověřování platnosti důvodů zpracování tak bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, (iv) ačkoli uplynula doba zpracování údajů, výslovně jste požádali, abychom vaše údaje uchovávali pro účely stanovení, výkonu nebo ochrany práv v soudním řízení. V případě omezení mohou být vaše osobní údaje zpracovávány jejich uložením. Ostatní operace zpracování budou možné pouze: (i) pro stanovení, výkon nebo ochranu práva společnosti B2 v soudním řízení, (ii) k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, (iii) na základě vašeho výslovného souhlasu nebo (iv) k ochraně veřejného zájmu. V případě, že vaší žádosti o omezení zpracování údajů nebude vyhověno, budeme vás o této skutečnosti informovat dříve, než bude omezení zpracování ukončeno.
 • Právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“) – jste oprávněni nás požádat, abychom vymazali vaše osobní údaje, které zpracováváme, a my učiníme všechny nezbytné kroky v tomto směru, jestliže: (i) již není nutné plnit účely, pro které byly tyto údaje shromážděny, (ii) odvoláte svůj souhlas, na jehož základě zpracování probíhalo, (iii) odmítli jste zpracování údajů a neexistují žádné oprávněné důvody pro další zpracování, (iv) vaše osobní údaje byly zpracovávány bez platného právního základu. Dále vás informujeme o skutečnosti, že osobní údaje, ve vztahu k nimž jste využili práva na výmaz, mohou být i nadále zpracovávány v následujících situacích: (i) pro splnění právních povinností, které upravují zpracování, (ii) pro stanovení, výkon nebo ochranu práva v soudním řízení.
 • Právo na přenositelnost údajů – v případě vašich osobních údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě vašeho výslovného souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy mezi vámi a společností B2, jste oprávněni nás požádat, abychom vám tyto údaje poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, který můžete zaslat jinému správci údajů nebo nás můžete požádat o zaslání těchto údajů přímo danému správci údajů (pokud je to technicky možné).
 • Právo odvolat souhlas – v případech, kdy je zpracování založeno na vašem souhlasu, lze tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu bude mít účinky pouze pro budoucí zpracování. Zpracování provedené před odvoláním souhlasu zůstává v platnosti.

Všechna tato práva lze uplatnit tak, že nám prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů zašlete písemnou žádost, na kterou odpovíme do 30 kalendářních dnů, a pokud žádost vyžaduje složitější analýzu, lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 kalendářních dnů; v takovém případě vás o prodloužení budeme informovat a sdělíme vám také důvody, které nás k prodloužení vedly. Pokud podáte svoji žádost elektronicky, také my vám poskytneme informace v elektronické podobě, pokud to bude možné, nebo s využitím jiného vámi vyžádaného formátu nebo kanálu. Abychom s vámi mohli sdílet vaše osobní údaje nebo činit jednání v souvislosti s jejich uplatňováním, je společnost B2 oprávněna vyžádat si další informace pro ověření vaší totožnosti. Dále vám sdělujeme, že v odůvodněných případech nám zákon umožňuje odmítnout jednat podle vašich požadavků, například pokud nejsou naplněny účely, pro které zpracováváme vaše údaje, a zpracování není založeno na vašem výslovném souhlasu, nebo pokud jsou vaše nároky nepřiměřené, neboť jsou vznášeny opakovaně nebo jsou zjevně neopodstatněné. Také v tomto případě vám zašleme písemné vysvětlení tohoto odmítnutí.
Pokud jste přesvědčeni, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány nesprávně a zpracování nesplňuje požadavky právních předpisů, jste oprávněni podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte-li jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se vašich výše popsaných práv, kontaktujte nás prosím.

 • Adresa: B2 Kapital Czech Republic s.r.o., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká republika
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Iva Arientová
  Email: iva.a@b2kapital.cz
© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.