Služby

Nákup pohledávek

Společnost B2 si za dobu působení na českém a mezinárodním trhu vybudovala silnou pozici a významný vztah s finančními institucemi a dalšími velkými hráči na trhu v rámci prodeje nesplácených úvěrů či jiných pohledávek plynoucí z obchodní činnosti. Objem uzavřených transakcí stejně jako rozsah činností skupiny zaručují efektivní a profesionální přístup v rámci celého procesu prodeje. B2 má servisní a finanční kapacitu pro převzetí nesplácených úvěrů, nebo jiných závazků všech druhů včetně velkých korporací, malých a středních podniků, hypoték fyzických a právnických osob a nezajištěných spotřebitelských úvěrů. B2 tak umožnuje svým klientům pokračovat v další činnosti v lepší finanční kondici.

Prodejcům pohledávek nabízíme:

  • Okamžitou likviditu za příznivých podmínek
  • Volné finanční prostředky pro nové investice
  • Ochranu reputace
  • Možnost věnovat se plně svému hlavnímu podnikání a uvolnit si tak cenné finanční, lidské, informační a další zdroje
  • Dobrou spolupráci s vašimi klienty, respektujeme jejich finanční možnosti a nacházíme nejlepší řešení pro obě strany

Správa nesplácených úvěrů

B2 vynakládá veškeré úsilí k nalezení řešení, které zohledňuje finanční možnosti našich klientů. Poskytujeme řešení šité na míru, které závisí na povaze dluhu a individuální analýze situace dlužníků. Pomáháme našim klientům zbavit se všech nesplacených závazků a zařadit se tak zpět do plnohodnotného života. Při restruktualizaci dluhu používáme flexibilní přístup, což je pro naše klienty značným přínosem. Bez ohledu na použitou vymáhací strategii patří mezi naše nejdůležitější zásady dodržování etických a morálních standardů, ochrana reputace našich obchodních partnerů a dodržování práv dlužníka.

Dlužníkům nabízíme:

  • Flexibilní a přátelský přístup
  • Zaměření se zejména na přátelské řešení a vyhnutí se tak soudnímu řízení
  • Vytvoření nového splátkového kalendáře dle finančních možností dlužníka
  • V případě dodržování splátkového kalendáře, možnost odpuštění části dluhu.
  • V případě umoření dluhu najednou, možnost odpuštění části dluhu

Časté dotazy

Poslovni korisnici

Jak je možné, že byl můj dluh převeden na B2 Kapital?

V souladu s obchodním zákoníkem České republiky společnost B2 Kapital odkoupila váš splatný a nesplacený dluh, s největší pravděpodobností od vašeho původního poskytovatele úvěru. Společnost B2 Kapital jako nový věřitel převzala další postup vymáhání předmětného dluhu.

Je možné odpustit dluh občanům v nejobtížnější sociální situaci?

Společnost B2 Kapital umožňuje odpuštění dluhu a v minulosti již tak učinila podle platných právních předpisů u klientů, kteří předložili žádost v řádném termínu a požadované formě a splnili podmínky stanovené příslušnou legislativou.

Jaké nové výdaje a poplatky bude nutné hradit nyní, když jste převzali můj dluh?

Dluh, který jste měli u předchozího věřitele, byl převeden na společnost B2 Kapital a ve vztahu k samotnému převodu vám nevznikly žádné další poplatky ani náklady kromě příslušného úroku z prodlení.

Je možné uvolnit můj zmrazený účet, když si s vámi dohodnu splátkový kalendář?

Veškerá stávající exekuční opatření a zajištění, která byla uplatněna, budou zrušena a uvolněna ihned po splacení příslušného dluhu.

Zrušil jsem svůj běžný účet nebo úvěr. Jak je možné, že zůstal nějaký dluh?

Pokud máte potvrzení o zrušení účtu nebo úvěru, zašlete nám je prosím, abychom mohli věc dále prověřit. Pokud jde o běžné účty, platí, že jestliže byl účet zmrazen, nelze jej zrušit, dokud nejsou vyřešeny evidované dluhy.

Jak mohla částka dluhu tak narůst? To není správné.

Prosíme o zaslání písemné námitky s vysvětlením rozporovaných částek. Přiložte laskavě veškerou příslušnou dokumentaci, která svědčí ve váš prospěch.

Slovník pojmů

Převod finančních pohledávek/postoupení

Převodem finančních pohledávek/postoupením přechází pohledávka z předchozího věřitele na nového věřitele, zatímco pohledávka a dlužník zůstávají beze změny. Právním základem pro postoupení mohou být smlouva, právní předpis a rozhodnutí soudu.

Řízení o výkonu rozhodnutí

Řízení o výkonu rozhodnutí je řízení, v němž věřitel vymáhá svoji pohledávku prostřednictvím soudu či notáře. Návrh na výkon rozhodnutí lze zaslat na základě platných a pravých dokladů k prokázání pohledávky.

Dlužník

Dlužníkem je osoba, která má vůči věřiteli smluvní závazek.

Věřitel

Věřitel je účastníkem závazkových vztahů, jemuž druhý účastník (dlužník) udělil oprávnění vymáhat určitá práva, činit nebo nečinit určitá jednání nebo se něčeho vzdát vůči druhému účastníkovi (dlužníkovi). Jedná se o dvoustranný vztah, ve kterém mají oba účastníci svá práva a povinnosti.

Pohledávka/dluh

Povinnost fyzické osoby nebo právnické osoby (dlužníka) zaplatit něco (zpravidla peněžní prostředky) druhému účastníkovi, věřiteli.

Úrok

Úrok je poplatkem v penězích za vypůjčenou částku a platí jej úvěrovaný úvěrujícímu. Úroková sazba se vyjadřuje v procentech a považuje se za cenu peněz nebo kapitálu, kterou platí úvěrovaný nebo dlužník za možnost používat vypůjčené peníze nebo kapitál.

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je sankcí pro dlužníka, který je v prodlení s plněním svých peněžních závazků; úrokovou sazbu stanoví příslušné právní předpisy. Věřitel má nárok na úrok z prodlení bez ohledu na to, zda mu v důsledku prodlení dlužníka vznikla nějaká škoda.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.