Novinky

26.
08
2019.

Převod finančních pohledávek/postoupení

Převodem finančních pohledávek/postoupením přechází pohledávka z předchozího věřitele na nového věřitele, zatímco pohledávka a dlužník zůstávají beze změny. Právním základem pro postoupení mohou být smlouva, právní předpis a rozhodnutí soudu.

Číst více
26.
08
2019.

Řízení o výkonu rozhodnutí

Řízení o výkonu rozhodnutí je řízení, v němž věřitel vymáhá svoji pohledávku prostřednictvím soudu či notáře. Návrh na výkon rozhodnutí lze zaslat na základě platných a pravých dokladů k prokázání pohledávky.

Číst více
23.
08
2019.

Dlužník

Dlužníkem je osoba, která má vůči věřiteli smluvní závazek.

Číst více
01.
07
2019.

Věřitel

Věřitel je účastníkem závazkových vztahů, jemuž druhý účastník (dlužník) udělil oprávnění vymáhat určitá práva, činit nebo nečinit určitá jednání nebo se něčeho vzdát vůči druhému účastníkovi (dlužníkovi). Jedná se o dvoustranný vztah, ve kterém mají oba účastníci svá práva a povinnosti.

Číst více
01.
07
2019.

Pohledávka/dluh

Povinnost fyzické osoby nebo právnické osoby (dlužníka) zaplatit něco (zpravidla peněžní prostředky) druhému účastníkovi, věřiteli.

Číst více
01.
07
2019.

Úrok

Úrok je poplatkem v penězích za vypůjčenou částku a platí jej úvěrovaný úvěrujícímu. Úroková sazba se vyjadřuje v procentech a považuje se za cenu peněz nebo kapitálu, kterou platí úvěrovaný nebo dlužník za možnost používat vypůjčené peníze nebo kapitál.

Číst více
01.
07
2019.

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je sankcí pro dlužníka, který je v prodlení s plněním svých peněžních závazků; úrokovou sazbu stanoví příslušné právní předpisy. Věřitel má nárok na úrok z prodlení bez ohledu na to, zda mu v důsledku prodlení dlužníka vznikla nějaká škoda.

Číst více
01.
07
2019.

Jak je možné, že byl můj dluh převeden na B2 Kapital?

V souladu s obchodním zákoníkem České republiky společnost B2 Kapital odkoupila váš splatný a nesplacený dluh, s největší pravděpodobností od vašeho původního poskytovatele úvěru. Společnost B2 Kapital jako nový věřitel převzala další postup vymáhání předmětného dluhu.

Číst více
01.
07
2019.

Je možné odpustit dluh občanům v nejobtížnější sociální situaci?

Společnost B2 Kapital umožňuje odpuštění dluhu a v minulosti již tak učinila podle platných právních předpisů u klientů, kteří předložili žádost v řádném termínu a požadované formě a splnili podmínky stanovené příslušnou legislativou.

Číst více
01.
07
2019.

Jaké nové výdaje a poplatky bude nutné hradit nyní, když jste převzali můj dluh?

Dluh, který jste měli u předchozího věřitele, byl převeden na společnost B2 Kapital a ve vztahu k samotnému převodu vám nevznikly žádné další poplatky ani náklady kromě příslušného úroku z prodlení.

Číst více
© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.